Onze werkwijze | Kinderdagverblijf De Wonderboot Hengelo
 • Kinderdagverblijf
  De Wonderboot B.V.

  Oldenzaalsestraat 603
  7558 PX Hengelo
  Telefoon:074-8526539
 • Graag nodigen wij u uit voor een kennismaking met ons kinderdagverblijf en onze leidsters.

  Wij leiden u rond en informeren over de gang van zaken.

Overige informatie

Onze werkwijze

Meer over onze werkwijze en ons algemeen beleid kun je hier vinden:

Wennen
Ongeveer 2 weken voor de plaatsingsdatum neemt de groepsleidster contact met u op voor het maken van een intake gesprek. Tijdens dit gesprek worden alle belangrijke zaken omtrent uw kind met u doorgenomen. Slaaptijden en voedingsschema’s, rituelen en wensen zullen op elkaar worden afgestemd.

Afspraken
Het Kinderdagverblijf zorgt voor:

 • fruithapjes
 • fruit
 • drinken (melk, roosvicee, etc. )
 • lunch, brood
 • gezonde ‘tussendoortjes’.
 • de luiers

Wij willen graag dat de kinderen meenemen:

 • extra ondergoed
 • reservekleding
 • evt. knuffel of speen voor in bed.
 • Eigen fles

Wilt u zo vriendelijk zijn de speentjes en de flessen te voorzien van een merkje met daarop de naam van uw kind.

Mededelingenbord
Mededelingen ten behoeve van de ouders / verzorgers staan op het mededelingenbord.
Wanneer u uw kind heeft opgehaald; Op de groep bent u zelf weer verantwoordelijk voor uw kind.

Kleding
U dient de naam van uw kind(eren) op hun kleding / tassen en persoonlijke bezittingen te zetten dit om eventuele verwarring te voorkomen.
U bent als ouders zelf verantwoordelijk voor de knuffel(s) van uw kind. Knuffeltjes mogen geen lange koortjes bevatten en dienen schoon meegegeven te worden naar het kinderdagverblijf.
Het dragen van kleding met koortjes wordt afgeraden i.v.m mogelijke gevaarlijke situaties (ergens achter blijven hangen etc.) Indien u er toch voor kiest uw kind kleding aan te geven met koortjes eraan is het eventuele gevolg ervan voor uw eigen verantwoording.

flessen
U bent als ouder zelf verantwoordelijk de fopspeen en de flessen van uw kind uit te koken en tijdig te verwisselen voor een nieuwe. Let op: een fopspeen is maar een beperkte periode bruikbaar voor deze aan vervanging toe is.

Speelgoed

U dient uw kind geen speelgoed van thuis mee te geven naar het kinderdagverblijf. Dit omdat het speelgoed stuk / kwijt kan raken. Wij zorgen dat er voldoende speelgoed op het kinderdagverblijf aanwezig is voor uw kind.

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Binnen De Wonderboot hebben wij 2 aandacht functionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling. Informatie omtrent dit onderwerp kunt u ook nalezen onder het kopje downloads.

vier oren-en ogen principe

Dagelijks werken wij met meerdere leidsters op de groep. De ruimtes hebben vele ramen. Hierdoor kunnen wij elkaar altijd horen en/of zien. Hiermee voldoet de Wonderboot aan bovenstaande eis.

Jaarverslag Veiligheid en gezondheid
Met de invoering van de Wet Kinderopvang zijn kinderopvangorganisaties zelf verantwoordelijk voor een gezonde en veilige omgeving. Dit betekent dat ieder kinderdagverblijf een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid moet uitvoeren. De risico-inventarisatie dient als basis om de omstandigheden voor de kinderen te verbeteren en om te stimuleren dat het personeel en de kinderen adequaat met de risico’s omgaan.

Daarnaast moet iedere kinderopvangorganisatie jaarlijks inzicht geven in het veiligheid-en gezondheidsbeleid aan de hand van een verslag. Zo staat in dat verslag wat er in het afgelopen jaar op het gebied van gezondheid en veiligheid is gebeurd en wat komend jaar op de agenda staat. Het verslag is openbaar voor ouders van de kinderopvang. Ook is het bestemd voor de toezichthouder (GGD-inspecteur). Onze jaarverslagen zijn in te zien op het kinderdagverblijf.

Jaarverslag Klachtenregeling en Oudercommissie
Een van de wettelijk vastgestelde eisen vanuit het klachtrecht is dat Kinderdagverblijf De Wonderboot per kalenderjaar een openbaar jaarverslag klachten opstelt. Kinderdagverblijf De Wonderboot is aangesloten bij Stichting KK voor het in behandeling nemen van klachten van zowel ouders en verzorgers als voor de oudercommissie van de Wonderboot.

Bij deze kunnen we u melden dat er tot op heden geen klachten zijn ingediend bij de SKK. Het gehele jaarverslag is in te zien op Kinderdagverblijf De Wonderboot.

Ziektes
Wij helpen u met de volgende informatie waar het gaat om de gezondheid van uw kind. Ook willen wij u graag in staat stellen om u beter voor te bereiden op ziekteperiodes van uw kind. Hoewel niet alle kinderziektes behandeld hoeven te worden, is het geruststellend om te weten welke ziektes wél direct een professionele behandeling vereisen.

Om de kwaliteit van de zorg voor alle kinderen en de fysieke veiligheid van uw eigen kind te waarborgen hanteren wij de regels en richtlijnen van het RIVM.

Het is vaak moeilijk aan te geven wanneer een kind “ziek” te noemen is. Over het algemeen heeft een ziek kind specifieke zorg en aandacht nodig die een kinderdagverblijf niet altijd kan bieden. Het is ter beoordeling van de groepsleidsters/ leidinggevende of een ziek kind opgevangen kan worden.
Wanneer uw kind ziek wordt op het kinderdagverblijf, wordt altijd met u contact opgenomen.

Medicijnen
In principe dienen wij geen medicijnen toe (Wet BIG). Wilt u dat leidsters van het kinderdagverblijf uw kind toch medicijnen toedienen, dan dient u als ouder altijd een formulier in te vullen, waarbij u zelf de verantwoordelijkheid blijft dragen en dus het kinderdagverblijf niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor eventuele gevolgen van het toedienen van deze medicatie. Deze medicijnen worden pas toegediend na overleg met de leiding.
We dienen geen koorts verlagende medicijnen toe. Zetpillen en paracetamol kunt u dus niet meegeven. We zijn niet bevoegd om te bepalen wat de oorzaak van de koorts is en kunnen in geen geval de verantwoordelijkheid nemen voor de toediening van de koorts verlagende medicatie.

In principe is bij ziekte van het kind de ouder degene die de huisarts inschakelt.
Uitzonderingen zijn het optreden van:

 • Plotselinge benauwdheid
 • Bewusteloosheid of spontane apathie
 • Plotselinge en snel oplopende hoge koorts
 • Ongevallen

Indien uw kind direct medische hulp nodig heeft, zal de eerste zorg uitgaan naar het kind. Vervolgens wordt zo spoedig mogelijk contact met u of de plaatsvervangende personen opgenomen.

Wanneer uw kind ziek is en niet komt, verzoeken wij u het kinderdagverblijf te bellen voor 9.30 uur in de ochtend.

We willen dan ook graag weten wat er aan de hand is zodat we, indien nodig, andere ouders kunnen informeren over mogelijk besmettingsgevaar.
Wij adviseren nadrukkelijk uw kind te laten vaccineren volgens het programma van het Consultatiebureau en de GGD.

Infectieziekte
Als uw kind een infectieziekte heeft hanteren wij ook de richtlijnen van het RIVM. Het is belangrijk dat de diagnose wordt gesteld door een arts.

Bekijk onze algemene voorwaarden hier.